Poradenství

Poradenství - Měření - Odrušení v oblasti EMC a EMF

Provádíme měření a odrušování v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) včetně návrhu komplexního řešení a služeb s 25 letou zkušeností.

V rámci elektromagnetické kompatibility (EMC) nabízíme a provádíme řadu speciálních měření v oblasti elektromagnetického rušení s maximální spolehlivostí měření. Měření se provádí pro zajištění funkceschopnosti elektrických zařízení, jejichž cílem je například zjistit příčinu nesprávného chování elektronických systémů, jejich náhodné nebo opakované poškození, kvalitu napájecího napětí aúroveň elektromagnetického rušení v daném místě před instalací systému, předcertifikační měření rušení, měření účinnosti stínění prostor (v reálném elektromagnetickém prostředí), útlumu filtrů nebo zjištění odolnosti daného zařízení proti různým druhům rušení. Dále firma nabízí technickou pomoc, konzultace konstrukčního uspořádání z pohledu EMC a návrhy opatření pro snížení velikosti rušivého napětí. Zjišťujeme vztahy mezi jednotlivými systémy nebo prvky systému tak, aby při jejich činnosti nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování elektromagnetickým rušením. Naše měření umožňují najít také například příčinu kmitání obrazu monitorů, poškození zařízení počítačových sítí nebo jejich nespolehlivou funkci, potíže s provozem zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) apod. K tomu využíváme špičkové výkony spektrálních analyzátorů a čidel. Dále nabízíme měření rušivého napětí vedeného po síti v kmitočtovém pásmu 9kHz až 30MHz a na základě výsledků měření vypracujeme protokol, technickou zprávu, v němž posoudíme úrovně rušení dle příslušných norem. V případě nevyhovujícího výsledku zjistíme příčinu tohoto stavu a navrhneme opatření vedoucí k odstranění problému. Po předchozí domluvě může být součástí měření i instalace odrušovacího filtru (sinus filtrů) a následné opětovné měření až do nalezení požadovaného vyhovujícího výsledku.

Co je elektromagnetická kompatibilita a čím se zabývá?

Zvyšující se počet složitějších elektrických zařízení spolu s rozšiřováním všech typů telekomunikačních a radiokomunikačních služeb má za následek vznik a nežádoucí působení různých druhů rušivých elektromagnetických signálů. Tyto signály ztěžují či dokonce znemožňují nejen funkci okolních citlivých přijímačů, ale mohou podstatnou mírou ovlivnit jakékoliv elektrické zařízení včetně techniky, výpočetní techniky a přenos dat. Vzájemná funkční koexistence elektrických zařízení nejrůznějšího druhu je proto základním důvodem zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je definována jako schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiná zařízení a naopak, neovlivňovat svou vlastní činností své okolní prostředí a tedy i zařízení v něm umístěná. Nesmíme však zapomínat na často neuváděný, avšak logický dovětek definice EMC - zařízení nesmí rušit (ovlivňovat) samo sebe. Elektromagnetická kompatibilita, jakožto samostatný vědecký obor, vznikla v 60-tich letech v USA a poměrně dlouhou dobu (8 až 15 let) byla předmětem zájmu jen úzkého okruhu odborníků v elektrotechnice, pracujících v úzkém oboru vojenského a kosmického průmyslu. S prudkým rozvojem elektrotechniky, zejména mikroprocesorových-kybernetických systémů, zvyšováním výkonů a rozšiřováním kmitočtových pásem, nahrazováním kovů plasty, zvyšováním přenosových rychlostí t.j. digitalizací a jiných technologií. V posledních desetiletích a přechodu do 21 století EMC proniká prakticky do všech oblastí každodenního života a stále více se dotýká celé civilizace.

Nabídka měření a ostatní služby :

 •  Monitorování napájecího napětí v sítích NN / VN
 • Zjištění dlouhodobé stability napětí, krátkodobých výpadků akolísání napětí, impulsního rušení, úrovně radiového rušení, zkreslení harmonickými a meziharmonickými kmitočty.
 • Měření rušivého svorkového napětí v pásmu 9kHz až 30MHz
 • Zjištění úrovně rušení, které vzniká na svorkách měřeného zařízení při provozu, nebo které se v daném místě šíří po napájecí síti od jiných zdrojů.
 • Možnost posouzení úrovně rušení z hlediska požadavků příslušné normy.
 • Měření elektromagnetických vln v pásmu 9kHz až 6 GHz
 • Měření elektromagnetického pole EMF
 • Měření termovizí
 • Měření intenzity elektromagnetického pole v pásmu 9kHz až 6GHz
 • Měření odolnosti systémů proti různým druhům rušení
 • Zjištění intenzity rušivého pole vyzařované měřeným zařízením nebo objektem, intenzity užitečných signálů radiových, televizních a jiných vysílačů.
 • Nastavování, instalace, příjem a měřeni signálu z vesmíru, vybudováni celého systému
 • Navíjení cívek
 • Rušení zabezpečovacího systému
 • Instalace zabezpečovacího systému
 • Návrhy tlumivek, filtrů, transformátorů, měničů, sinusových filtrů a speciálů
 • Vývoj měřicích softwaru
 • Poradenství a auditní zprávy
M_ddd
Vlak3
M_109a
Vlak 6
Vlak 2
M_2013-03-08-618
55b